Politică de confidențialitate

Ultima actualizare: mai 2018

 

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC IT GLOBAL SERVICES, cu sediul în CLUJ-NAPOCA str C-tin Brancusi 175-177, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet  www.itglobalservices.ro

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, www.itglobalservices.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

 

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, www.itglobalservices.ro  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi www.itglobalservices.ro, respectiv pentru preluarea, realizarea şi facturarea serviciilor prestate.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și www.itglobalservices.ro. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SC IT GLOBAL SERVICES SRL

 

pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC IT GLOBAL SERVICES SRL în contextul serviciilor prestate , inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea SC IT GLOBAL SERVICES SRL  de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 

pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC IT GLOBAL SERVICES SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop necesita consimtamantul dumneavoastră, dacă alegeți -l furnizați  ( va fi trimis pe mail formularul si reprimit de la dvs bifat sau nebifat conform doleantelor dvs).

 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

IV. Durata pentru care prelucrăm datele

Ca principiu, SC IT GLOBAL SERVICES SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor contractuale si de facturare.

 

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC IT GLOBAL SERVICES SRL

 (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 

 

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Doar in cazul cererilor formulate de institutiile de stat.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Nu e cazul.

 

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC IT GLOBAL SERVICES SRL

Dacă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop, SC IT GLOBAL SERVICES SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC IT GLOBAL SERVICES SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

, conform celor descrise în prezentul document;

dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC IT GLOBAL SERVICES SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC IT GLOBAL SERVICES SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care prevaleze;

în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC IT GLOBAL SERVICES SRL anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 

dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date fie transmise de către SC IT GLOBAL SERVICES SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

dreptul la opozițieîn ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC IT GLOBAL SERVICES SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC IT GLOBAL SERVICES SRL poate demonstra are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

dreptul de a adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a exercita drepturile menționate mai sus, rugăm adresați la adresa de email: office@itglobalservices.ro.